Регламент роботи ради

РЕГЛАМЕНТ

Ворзельської селищної ради VIІ скликання

РОЗДІЛ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Ворзельська селищна рада — представницький орган місцевого самоврядування.

 1. Ворзельська селищна рада (надалі — Рада) – орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду селища Ворзель та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.
 2. Регламент Ради (надалі — Регламент) з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» встановлює порядок проведення першої сесії Ради, порядок затвердження заступників селищного голови, обрання секретаря Ради, скликання чергової та позачергової сесій Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях Ради, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.
 3. Загальний склад Ради – 22 (двадцять два) депутати.
 4. Дотримання даного Регламенту є обов’язковим для всіх депутатів Ради, Ворзельського селищного голови (надалі — селищний голова), органів Ради та інших осіб.

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань Ради.

 1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради. Пленарні засідання Ради проводяться у сесійній залі Ради (селище Ворзель, вул. Великого Жовтня, 72).
 2. Пленарні засідання Ради можуть також проводитися в іншому місці за рішенням Ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу Ради у встановленому цим Регламентом порядку.
 3. Робота Ради здійснюється виключно українською мовою.

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Ради

 1. Рада, як представницький орган місцевого самоврядування, керується у своїй роботі принципами гласності, підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою.
 2. Для практичної реалізації зазначених в частині першій цієї статті принципів Рада:

— створює та підтримує в належному стані функціонування офіційного сайту Ради;

— розміщує на офіційному сайті Ради інформацію про рішення Ради, зокрема перелік прийнятих рішень, тексти прийнятих рішень, а також публікує в друкованих засобах масової інформації рішення Ради, які визначені Радою для публікації;

— регулярно інформує у місцевих засобах масової інформації про діяльність селищного голови, виконавчого комітету, постійних комісій селищної ради, тимчасових комісій селищної ради, секретаря та депутатів Ради;

— залучає громадян до процесу підготовки рішень Ради.

 1. Прозорість та відкритість роботи Ради забезпечується через розміщення на офіційному сайті Ради усієї відкритої інформації, зокрема:

3.1. Інформації про депутатів Ради:

— біографічних відомостей та фотографій усіх депутатів Ради;

— контактних даних депутатів Ради та графіку і місця прийомів виборців;

3.2. Інформації про пленарні засідання сесій Ради:

— оголошення про дату скликання сесії Ради;

— проекти порядку денного та проекти усіх рішень, що виносяться на розгляд Ради;

—  результати реєстрації депутатів перед пленарним засіданням Ради;

— результати голосування по кожному питанню порядку денного, окрім результатів таємного голосування та голосування в закритому режимі;

— тексти депутатських запитів, що підтримані Радою, тексти депутатських запитань оголошених на засіданні Ради та тексти звернень підготовлені депутатами в міжсесійний період – за ініціативою депутата Ради;

— тексти рішень, прийняті Радою;

3.3. Інформації про роботу постійних і тимчасових контрольних комісій Ради:

— текст положення про постійні комісії Ради;

— персональний склад постійних комісій Ради із зазначенням голови, заступника та секретаря комісії і їх контактних телефонів;

— графік засідань комісій перед кожною сесією Ради;

— висновки і рекомендації постійних комісій Ради;

— звіти про роботу тимчасових контрольних комісій Ради.

 1. Гласність засідань Ради забезпечується шляхом присутності бажаючих членів територіальної громади і представників засобів масової інформації відвідувати засідання Ради та всіх її органів з подальшим оприлюдненням матеріалів.
 2. На засіданнях Ради можуть бути присутні депутати обласної, міської ради, представники державної адміністрації. При необхідності на засідання Ради можуть запрошуватись представники політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, преси, а також інших осіб в залежності від обговорюваного питання.
 3. Під час засідань Ради та її органів дозволяється проводити в залі фото та відео зйомку, відео-звукозапис, а також за рішенням Ради транслювати засідання в Інтернеті, по радіо і телебаченню, через гучномовці за межі приміщення будинку Ради.
 4. Рада забезпечує гласність у роботі Ради та її органів шляхом обговорення громадянами важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки.
 5. Протоколи рішень Ради та постійних комісій Ради є вільними для ознайомлення для будь-якого члена територіальної громади.
 6. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про запрошених осіб, почесних гостей та кількість присутніх членів територіальної громади, зачитуючи список та оголошуючи число присутніх.

10.Місця для запрошених осіб, почесних гостей та присутніх членів територіальної громади визначаються головуючим, якщо інше рішення не було прийнято депутатами.

11.Право територіальної громади бути присутнім на пленарному засіданні Ради може бути обмежено лише у випадку розгляду на пленарному засіданні, відповідно до Закону, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом.

12.Використання технічних засобів:

-з метою фіксації ходу пленарних засідань Ради, виступів депутатів, заслуховування доповідачів, фіксації результатів окремого депутата та Ради в цілому, виконавчий апарат Ради може здійснювати аудіо та відеозапис всього, чи частини проходження засідань;

— під час проведення виїзних засідань при необхідності теж можна використовувати технічні записи для фіксації ходу та проведення виступів депутатів, заслуховування доповідачів, фіксації результатів голосування кожного окремого депутата та Ради в цілому тощо.

РОЗДІЛ II.

ДЕПУТАТ РАДИ – ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.

ПОСАДОВІ ОСОБИ І ОРГАНИ РАДИ

 

Стаття 4. Виникнення і строк повноважень депутата Ради.

 1. Депутат Ради набуває свої повноваження в результаті обрання його до Ради відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».

Повноваження депутата Ради починаються з дня відкриття першої сесії Ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата Ради або самої Ради.

 1. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються чинним законодавством України та Регламентом.

Стаття 5. Права депутата у Раді, її органах та виборчому окрузі

 1. Депутат Ради наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності Ради та її органів.
 2. Депутат Ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях Ради та її органів, до складу яких він входить. Кожний депутат у Раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат Ради, який не входить до складу певного органу Ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.
 3. Депутат Ради має право:

3.1. обирати і бути обраним до органів Ради;

3.2.офіційно представляти виборців у Раді та її органах, органах державної влади, установах, організаціях, на підприємствах незалежно від форм власності;

3.3. пропонувати питання для розгляду їх Радою та її органами;

3.4. вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань Ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

3.5. вносити на розгляд Ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

3.6. вносити на розгляд Ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх компетенції, поправки до них;

3.7. висловлюватися щодо персонального складу утворюваних Радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою;

3.8. порушувати питання про недовіру Селищному голові, розпуск органів, утворених Радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

3.9. брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

3.10. вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних Раді, а також з питань, що віднесені до компетенції Ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

3.11. порушувати у Раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних Раді органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

3.12. виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, надавати інформацію;

3.13. ознайомлюватися з текстами виступів у фонограмах чи протоколах засідань Ради та її органів;

3.14. оголошувати на засіданнях Ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій як власних, так і від депутатських фракцій (груп) та громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

3.15. об’єднуватися з іншими депутатами Ради у депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Регламенту;

3.16. на невідкладний прийом посадовими особами Ради та місцевих органів виконавчої влади, керівниками підприємств, установ, та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території селища, з питань депутатської діяльності;

3.17. оприлюднювати результати власної депутатської діяльності, роз’яснювати свою позицію та інформувати про роботу Ради в порядку, встановленому Радою.

 1. Депутат Ради може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання Ради або її органу, в якому він бере участь.
 2. Сесійні та позасесійні форми роботи депутата у Раді та її органах визначаються даним Регламентом та чинним законодавством України.

Стаття 6. Обов’язки депутата у Раді, її органах та виборчому окрузі

 1. Депутат Ради зобов’язаний:

1.1. додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту Ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності Ради та її органів;

1.2. брати участь у роботі Ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, сприяти виконанню їх рішень;

1.3. виконувати доручення Ради та її органів; інформувати їх про виконання доручень;

1.4. підтримувати зв’язок з виборцями, територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, іншими підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади;

1.5. не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу Ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень Ради і доручень виборців;

1.6. брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу;

1.7. вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них Раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

1.8. вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом громадян, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;

1.9. періодично, але не менше 1 (одного) разу на рік, звітуватись перед виборцями та об’єднаннями громадян про свою роботу. Звітування здійснюється депутатом із дотриманням вимог ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та вимог цього Регламенту.

 1. Депутат Ради також повинен неухильно виконувати обов’язки депутата у порядку, встановленому чинним законодавством.
 2. Депутат Ради є представником інтересів територіальної громади. На період здійснення депутатських повноважень депутати повинні проводити свою діяльність прозоро та відкрито.
 3. Для повного висвітлення своєї депутатської діяльності кожен депутат зобов’язаний надавати працівникам відділу Секретаріату Ради усю інформацію визначену законодавством та цим Регламентом як обов’язкову для оприлюднення.
 4. Депутати ради зобов’язані регулярно проводити зустрічі із виборцями. Такі зустрічі можуть організовуватись як на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форми власності, так і в громадських місцях та під час публічних зібрань громадян. Про час та місце проведення таких зустрічей депутат повинен повідомити відділ Секретаріату Ради, який в свою чергу забезпечує розміщення даної інформації на офіційному сайті Ради та повідомлення місцевих засобів масової інформації.

Під час таких зустрічей депутати повинні поінформувати громадян про роботу Ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень Ради і доручень виборців.

Результати таких зустрічей, конкретні пропозиції та проблеми, що були підняті громадянами розглядаються депутатами на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях Ради.

Стаття 7. Підзвітність депутатів Ради.

 1. Кожен депутат Ради зобов’язаний періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед членами територіальної громади.
 2. Звітування депутатів реалізовується через два механізми:

— публікація тексту звіту на офіційному сайті Ради;

— публічна зустріч з виборцями.

 1. Депутати Ради зобов’язані у січні-лютому кожного року каденції Ради надати для ознайомлення громадськості тексти звітів про свою діяльність. Такі звіти за ініціативою депутата розміщуються на офіційному сайті Ради та публікуються у місцевих засобах масової інформації. Депутат несе особисту відповідальність за вчасність подання та правдивість інформації поданої у звіті.
 2. Про час та місце зустрічі депутат не пізніш як за сім днів інформує членів територіальної громади через місцеві засоби масової інформації або/та іншим способом.
 3. Рада, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов’язані сприяти депутатам Ради в організації їх звітів (зустрічей) перед (з) виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату Ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов’язані з проведенням його звіту (зустрічі) перед (з) виборцями, у тому числі сприяти оповіщенню виборців про час і місце його (її) проведення.
 4. Витрати, пов’язані з проведенням зустрічей-звітів депутатів Ради перед виборцями здійснюються за рахунок відповідних місцевих бюджетів у межах затверджених на ці цілі видатків.
 5. Під час зустрічі-звітування депутат Ради повинен повідомити виборців про свою діяльність у Раді та в її органах, до яких він обраний, про свою роботу у виборчому окрузі, про прийняті Радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень Ради, її органів, а також доручень виборців, про ініційовані питання та надіслані звернення і запити.
 6. Депутат Ради інформує Раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауваження і пропозиції, висловлені виборцями на адресу Ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю.

Стаття 8. Помічники-консультанти депутата Ради.

 1. Депутат Ради може мати не більше 2 (двох) помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.
 2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата Ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат Ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.
 3. Умови діяльності помічників-консультантів депутата Ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата Ради, яке затверджується Радою.

Стаття 8-1. Депутатський запит, депутатське запитання. Депутатське звернення.

 1. Депутатський запит — це підтримана Радою вимога депутата до посадових осіб Ради і її органів, Селищного голови, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради.
 2. Депутатське запитання — це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії Ради або дана депутату Ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.
 3. Депутатське звернення — викладена у письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
 4. Порядок розгляду депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення встановлюється чинним законодавством України.
 5. При здійсненні депутатських повноважень депутат Ради має право на депутатське звернення, на невідкладний прийом, а також вимагати припинення порушень законності і відновлення правового порядку.

Стаття 9. Селищний голова.

 1. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади селища Ворзель.
 2. Селищний голова обирається територіальною громадою у порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.
 3. Селищний голова очолює виконавчий комітет Ради, головує на засіданнях Ради.
 4. Повноваження Селищного голови починаються з моменту оголошення Ворзельською селищною виборчою комісією на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання і закінчуються у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
 5. При здійсненні наданих повноважень Селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним — перед Радою.
 6. За рішенням Ради Селищний голова зобов’язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів Ради у визначений Радою термін.
 7. Селищний голова у межах своїх повноважень видає розпорядження та доручення, а також у строки, передбачені чинним законодавством, підписує рішення Ради та її виконавчого комітету.
 8. Повноваження Селищного голови достроково припиняються у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством.

Стаття 10. Повноваження Селищного голови.

 1. Селищний голова, з дотриманням Конституції України та вимог чинного законодавства:

1.1. Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території селища, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

1.2. організує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу Ради та її виконавчого комітету;

1.3. вносить на розгляд  Ради пропозицію щодо кандидатури на посаду Секретаря Ради;

1.4. вносить на розгляд Ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету Ради;

1.5. вносить на розгляд Ради пропозиції щодо структури виконавчих органів Ради, апарату Ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених  Кабінетом Міністрів України;

1.6. здійснює керівництво апаратом Ради та її виконавчим комітетом;

1.7. скликає сесії Ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій Ради і головує на пленарних засіданнях Ради;

1.8. забезпечує підготовку на розгляд Ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень Ради з інших питань, що належать до її відання;

1.9. оприлюднює затверджені Радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

1.10. призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

1.11. забезпечує виконання рішень Ради та її виконавчого комітету;

1.12. представляє територіальну громаду, Раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

1.13. укладає від імені територіальної громади, Ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції Ради, подає їх на затвердження Ради;

1.14. веде особистий прийом громадян;

1.15. звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження Ради та її органів;

1.16. здійснює інші повноваження визначені законодавством.

Стаття 11. Секретар Ради та його повноваження.

 1. Секретар Ради є посадовою особою Ради, працює в Раді на постійній основі і здійснює свої повноваження відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту.
 2. Секретар Ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією Селищного голови. Пропозиція щодо кандидатури Секретаря Ради може вноситися на розгляд Ради не менш як половиною депутатів від загального складу Ради у разі, якщо:

2.1. на день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори Селищного голови;

2.2. Рада не підтримала кандидатуру на посаду Секретаря Ради, запропоновану селищним головою;

2.3. протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Ради Селищний голова не вніс кандидатуру на посаду Секретаря Ради;

2.4. на наступній черговій сесії після виникнення вакансії Секретаря Ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень Селищний голова не вніс на розгляд Ради кандидатуру на посаду Секретаря Ради;

У разі якщо Рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу Ради згідно з пунктом 2.2 цієї статті, наступну пропозицію щодо кандидатури Секретаря Ради вносить Селищний голова.

 1. Секретар Ради для виконання повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», може видавати доручення, відповідно до ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 2. Секретар Ради:

4.1. у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження Селищного голови;

4.2. скликає сесії Ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4.3. повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради;

4.4. веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні;

4.5. організовує підготовку сесій Ради та питань, що вносяться на розгляд Ради;

4.6. забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення Радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення Радою регуляторної діяльності;

4.7. за дорученням Селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

4.8. сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень;

4.9. організує за дорученням Ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

4.10. забезпечує зберігання у Раді офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади селища, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

4.1. виконує інші повноваження визначені діючим законодавством.

 1. Повноваження Секретаря Ради можуть бути достроково припинені за рішенням Ради.

Стаття 12. Постійні комісії Ради.

 1. Постійні комісії Ради є органами Ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету. Постійні комісії Ради у своїй роботі керуються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад».
 2. Постійні комісії утворюються Радою. Постійна комісія діє у складі голови та членів комісії. Голова та члени постійної комісії обираються Радою.
 3. У складі Ради функціонують наступні постійні комісії:

— постійна комісія з питань культури, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту , молоді, фізичної культури та спорту;

— постійна комісія з питань охорони навколишнього середовища, природокористування, земельних  відносин та надзвичайних ситуацій;

— постійна комісія з питань  регламенту, депутатської діяльності та етики;

— постійна комісія з питань економіки, бюджету, інвестицій, будівництва, транспорту та житлово-комунального господарства.

 1. Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.
 2. Депутати зобов’язані увійти у склад однієї з постійних комісій, брати участь у її роботі. Депутати можуть бути обрані, переведені (виведені зі складу однієї з постійних комісій Ради та введені в склад іншої постійної комісії Ради) за рішення Ради.
 3. Усі інші питання організації роботи постійних комісій визначаються Положенням про постійні комісії, що затверджується Радою та діючим законодавством.

Стаття 13. Тимчасові контрольні комісії Ради.

 1. Тимчасові контрольні комісії Ради є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених Радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради.
 2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу Ради.
 3. Порядок діяльності тимчасової контрольної комісії та строк її повноважень визначаються рішенням Ради.
 4. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з моменту прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.

Стаття 14. Виконавчі органи Ради.

 1. Виконавчі органи Ради утворюються Радою відповідно для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством.
 2. Виключною компетенцією Ради є утворення виконавчого комітету Ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск у встановленому законом порядку.
 3. В порядку визначеному частиною 1 пункту 5 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за пропозицією Селищного голови Рада затверджує структуру виконавчих органів Ради, загальну чисельність апарату Ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання.
 4. Кандидатури членів виконавчого комітету та заступників Селищного голови вносить на розгляд Ради Селищний голова.
 5. Виконавчі органи Ради підзвітні і підконтрольні Раді, здійснюють повноваження, які визначені чинним законодавством.

РОЗДІЛ ІII.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ.

СЕСІЇ ТА ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ РАДИ

 

Стаття 14. Сесійна форма роботи Ради.

 1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради – це форма роботи Ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій Ради.

Стаття 15. Скликання чергових та позачергових сесій Ради.

 1. Рішення про скликання чергової сесії доводиться до відома депутатів та населення не пізніш як за 10 (десять) днів до пленарного засідання сесії Ради,  у виняткових випадках — не пізніш як за день до пленарного засідання сесії Ради.
 2. Інформація про місце і час проведення та порядок денний пленарних засідань Ради доводиться Секретарем Ради до відома кожного депутата. В невідкладних випадках депутати можуть бути повідомлені за допомогою телефонного зв’язку. Окрім цього, інформація про місце і час проведення та порядок денний пленарних засідань Ради також здійснюється повідомленням через засоби масової інформації та офіційний сайт Ради.

Стаття 16. Суб’єкти скликання сесій Ради.

 1. Сесії Ради, наступні після першої, скликаються селищним головою з його ініціативи, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше одного разу на місяць. При скликанні сесії селищним головою сесію відкриває та веде Селищний голова.
 2. У разі немотивованої відмови Селищного голови або неможливості скликання ним сесії Ради, сесія скликається Секретарем Ради. У разі, якщо Селищний голова або Секретар Ради у двотижневий термін без поважних причин не скликають сесію на вимогу однієї третини депутатів від загального складу Ради, виконавчого комітету Ради, сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менше як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради.
 3. При скликанні сесії в порядку визначеному частиною 2 цієї статті Регламенту, порядок денний пленарного засідання формує ініціативна група депутатів в складі однієї третини загального складу Ради або постійна комісія, яка скликає сесію.
 4. У випадку, якщо сесія скликана депутатами Ради, які становлять не менше як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а головує на пленарному засіданні, за рішення Ради, один з депутатів цієї групи.
 5. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності».
 6. Порядок формування порядку денного визначений частиною 1 цієї статті Регламенту не застосовується у випадках визначених частиною 8 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частиною 3 статті 25 цього Регламенту.
 7. Не рідше одного разу на півріччя до порядку денного обов’язково вноситься питання про заслуховування інформації:

— про роботу виконавчого комітету та виконавчих органів Ради;

— про виконання бюджету та рух коштів у позабюджетних фондах.

 1. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами цього Регламенту.

Стаття 17. Попередній розгляд проектів рішень у постійних комісіях Ради

 1. Винесенню питань на розгляд пленарного засідання Ради передує їх розгляд у постійних комісіях Ради, до сфери повноважень яких належать ці питання, згідно Положення про постійні комісії Ради, а також при необхідності з науковцями, спеціалістами, представниками територіальної громади, громадських організацій, підприємств, установ, організацій, особами, інтереси яких представлені в проекті рішень тощо.
 2. Постійні комісії Ради вивчають, попередньо розглядають і здійснюють підготовку проектів рішень, висновків і рекомендацій до проектів рішень, які належать до їх компетенції, здійснюють контроль за виконанням рішень Ради.
 3. При прийнятті невідкладних рішень на вимогу Селищного голови сесія більшістю голосів депутатів від загального складу Ради приймає рішення про проведення засідання відповідної комісії з розгляду ініційованого головою питання, яке може бути проведене під час перерви у пленарному засіданні.

Стаття 18. Підготовка питань, що вносяться на розгляд Ради.

 1. Підготовку питань, що вносяться на розгляд Ради організовує Секретар Ради.
 2. Проект рішення, що планується винести на розгляд Ради, подається Секретарю Ради у друкованій та електронній формах не пізніше як за 14 (чотирнадцять) днів до його розгляду на пленарному засіданні, крім обумовлених Регламентом випадків термінового розгляду питань.

3.Секретар селищної ради контролює дотримання процедури погодження проекту рішення, встановленої Регламентом. Проект рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи), які забезпечують автори проекту. Проект рішення повинен мати наступні погоджувальні підписи (візи):

3.1. автора проекту;

3.2. юриста виконавчого комітету Ворзельської селищної ради;

3.3. Секретаря Ради;

3.4. керівника департаменту, управління, чи інших посадових осіб, до компетенції яких належить дане питання;

Стаття 19. Пленарні засідання Ради.

 1. На початку пленарного засідання Рада визначає порядок роботи. Пленарне засідання Ради відбувається в наступному порядку:

— реєстрація депутатів;

— вступне слово головуючого про відкриття пленарного засідання сесії Ради;

— затвердження порядку денного та регламенту роботи пленарного засідання сесії Ради;

— вирішення процедурних питань проведення пленарного засідання сесії Ради;

— обговорення питань порядку денного пленарного засідання сесії Ради та голосування по них;

— закриття сесії Ради.

 1. Сесія не може бути закрита, якщо Рада не визначилась стосовно всіх питань порядку денного сесії шляхом прийняття рішень щодо них, у тому числі шляхом перенесення розгляду окремих питань на наступну сесію Ради.
 2. При відкритті сесії і після її закриття виконується Державний гімн України.

Стаття 20. Правомочність пленарних засідань Ради.

 1. Пленарне засідання є правомочним за умови участі у ньому більше половини від загального складу Ради. Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, які проводяться перед початком засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.
 2. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий за згодою присутніх депутатів ради може перенести початок пленарного засідання на 1 (одну) годину для виклику відсутніх депутатів або перенести проведення пленарного засідання на інший, встановлений ними день, не пізніше, ніж через 2 (два) тижні.
 3. Депутат голосує особисто шляхом підняття руки.

Стаття 21. Права та обов’язки головуючого на пленарному засіданні Ради.

 1. Головуючий на пленарному засіданні Ради:

— відкриває, закриває та веде пленарні засідання, оголошує перерви у пленарних засіданнях Ради;

— виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність віз (погоджень) та зауважень;

— інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

— організовує розгляд питань;

— повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

— надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, запитань, оголошує наступного промовця;

— створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

— ставить питання на голосування, оголошує його результати;

— забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради;

— робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

— вживає заходи для підтримання порядку на засіданні Ради;

— здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

 1. Під час виступів на пленарному засіданні Ради головуючий не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених у цьому Регламенті.
 2. Головуючий на пленарному засіданні Ради може доручити іншим особам оголошення документів, пропозицій щодо питання, яке розглядається.
 3. З питань, підготовлених відповідною комісією Ради, озвучення документів, пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.
 4. На час доповіді, співдоповіді або виступу головуючого на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого ведення засідання доручається Секретарю Ради або одному з депутатів за процедурним рішенням Ради.

Стаття 22. Затвердження порядку денного і внесення до нього змін.

Послідовність розгляду питань порядку денного

 1. Проект порядку денного оголошується головуючим на початку пленарного засідання Ради, він приймається за основу більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради. Зміни та доповнення до проекту порядку денного ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Питання вважається включеним до порядку денного, якщо воно попередньо розглянуто в постійних комісіях Ради і за нього проголосувало більше половини депутатів Ради від загального складу Ради. Порядок денний приймається в цілому більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради. В разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування по кожному пункту окремо, і лише після цього в цілому.
 2. Питання порядку денного пленарного засідання Ради розглядаються у тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного.
 3. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він повідомляє про назви і редакції проектів, документів (у тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про порядок розгляду питання.
 4. Головуючий на засіданні може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення приймається Радою.
 5. Перед розглядом питання порядку денного головуючий на засіданні може робити повідомлення Раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування.
 6. Послідовність розгляду питань порядку денного головуючий може змінити лише за рішенням Ради, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів, присутніх на пленарному засіданні Ради.

Стаття 23. Доповіді (співдоповіді), виступи, запитання.

 1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни; пропозиції, поправки та запитання виголошуються, як правило, з місця. На прохання промовця, за згодою головуючого, може бути застосований інший порядок.
 2. Запис на виступ і для запитань проводиться шляхом підняття рук.
 3. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи або постійної комісії Ради зазначає їх назву.
 4. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і у разі усного звернення депутата, якщо у цьому виникла потреба.
 5. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості.
 6. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу.
 7. Депутату, який не зареєструвався на пленарному засіданні, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.
 8. За процедурним рішенням Ради головуючий може також надати слово для виступу з обговорюваного питання:

— керівникам структурних підрозділів виконавчих органів Ради;

— особам, запрошеним та присутніх на засіданні;

— присутнім членам територіальної громади;

Стаття 24. Вимоги до виступів на пленарному засіданні Ради.

 1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.
 2. Депутат (крім головуючого, Секретаря Ради, голів постійних комісій Ради, може виступити на засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не враховуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки у разі необхідності процедурним рішенням Ради, прийнятим без обговорення.
 3. Позачергово, але не перериваючи промовця, головуючим на засіданні надається слово для довідки, відповіді на запитання, роз’яснень щодо:

— порядку ведення пленарного засідання Ради;

— внесення поправки або заперечення щодо неї.

 1. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутату по черзі на засадах рівності. Депутат  може ставити питання на пленарному  засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше трьох разів.
 2. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.

Стаття 25. Тривалість виступів на пленарному засіданні.

 1. Для оголошення депутатських запитів надається загальний час тривалістю до 10 (десяти) хвилин. Для оголошення депутатського запиту кожному депутату надається час тривалістю до 2 (двох) хвилин.
 2. Для доповіді надається час тривалістю до 5 (п’яти) хвилин, співдоповіді – до 3 (три) хвилини, заключного слова – до 2 (двох) хвилин.
 3. Для оголошення запитань депутатами до доповідача з одного питання порядку денного надається загальний час тривалістю до 20 (двадцяти) хвилин.
 4. Для виступу щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок надається час тривалістю до 5 (п’яти) хвилин.
 5. Для виступів питань порядку денного  та у «Різному» надається час тривалістю до 3 (трьох) хвилин.
 6. Депутат, прізвище якого було згадано, має право на репліку тривалістю до 1 (однієї) хвилини.
 7. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень, триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний час

Стаття 26. Порядок голосування.

 1. Після обговорення проекту рішення (виступів і запитань) головуючий переходить до голосування.
 2. Рішення Ради з будь-якого питання після його обговорення приймається на її пленарному засіданні у такій послідовності:

— проект рішення ставиться на голосування за основу;

— після цього ставляться на голосування, у порядку надходження, усі зміни та доповнення, що надійшли під час обговорення проекту рішення;

— проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням змін та доповнень, за які проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.

 1. Головуючому заборонено ставити рішення на голосування в цілому без його попереднього голосування за основу. За відсутності заперечень депутатів Ради, головуючий може поставити рішення на голосування за основу і в цілому.
 2. Усі пропозиції, поправки та доповнення ставляться на голосування окремо. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли у письмовому та усному вигляді і не були відкликані. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається депутат, що ініціював внесення тексту. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх також на голосування.
 3. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо.
 4. Після голосування всіх пропозицій та поправок проект рішення голосується в цілому.
 5. Після голосування по всіх пропозиціях та поправках, у випадку виникнення необхідності, Рада може прийняти рішення про направлення проекту рішення разом із ухваленими поправками на доопрацювання у відповідну постійну комісію (комісії) Ради.
 6. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 7. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.
 8. За ініціативою головуючого, депутатів селищної ради проект рішення, пропозиція, доповнення чи зауваження до проекту рішення можуть бути поставлені на повторне голосування. Таке повторне голосування допускається не більше двох разів і здійснюється на сесії Ради після проведення нового обговорення, яке може бути проведено за скороченою процедурою. В разі неприйняття рішення після повторного обговорення, відповідне питання без голосування знімається з розгляду.
 9. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
 10. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, Рада може прийняти процедурне рішення про повторне голосування.

Стаття 27. Особливості розгляду питання порядку денного «Різне».

 1. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання Ради депутатам надається право виступити у «Різному».
 2. Головуючий на засіданні може особисто дати роз’яснення з депутатського питання або доручити надати відповідь відповідному фахівцю.
 3. Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вживання відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь депутату індивідуально та у встановлений головуючим термін.
 4. Рішення з питань, обговорюваних у «Різному», не приймаються.
 5. Рішення Ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом. Рішення про відкрите голосування в закритому режимі та поіменне голосування приймається 1/3 депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії Ради.
 6. Відкрите голосування здійснюється:

— шляхом підняття руки;

— шляхом поіменного голосування за окремим процедурним рішенням Ради.

 1. Таємне голосування проводиться бюлетенями за процедурним рішенням Ради та у випадках, передбачених Регламентом та чинним законодавством України.
 2. При таємному голосуванні депутат, що бере участь у голосуванні, відзначає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що виносяться на голосування.
 3. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

— інформацію про час і місце проведення голосування;

— порядок заповнення бюлетеня;

— критерії визнання бюлетеня недійсним;

— порядок організації голосування.

 1. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

— отримує складений в алфавітному порядку список всіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;

— опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

 1. Члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному місці чи частині приміщення. Умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування.
 2. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів.
 3. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування. Результати виборів Секретаря Ради затверджується Радою.

Стаття 28. Рішення Ради.

 1. Рішення Ради приймається на її пленарному засіданні. При встановленні результатів голосування до загального складу Ради включається Селищний голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні Ради, враховується його голос. При цьому рішення вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосувало не менш як 12 депутатів або 11 депутатів і Селищний голова.
 2. Рішення Ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття підписується Селищним головою. Ухвалене Радою рішення може бути зупинено Селищним головою і внесено на повторний розгляд Ради з обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути зупинене Селищним головою рішення.
 3. Рішення Ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено Селищним головою і внесено на повторний розгляд Ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо Рада відхилила зауваження Селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу Ради, воно набирає чинності.
 4. Рішення Ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку.

Стаття 29. Рішення Ради з процедурних питань.

 1. Рада може прийняти рішення з процедурних питань (надалі — процедурне рішення), зазначених у цьому Регламенті, без підготовки у постійних комісіях та включення до порядку денного і таке, що не потребує окремого документального оформлення.
 2. Процедурне рішення приймається відразу після обговорення і заноситься до протоколу пленарного засідання Ради.
 3. Процедурне рішення приймається більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.
 4. Процедурними, зокрема, вважаються рішення щодо:

— про черговість питань порядку денного;

— про перерву у засіданні, перенесення чи закриття засідання;

— про проведення додаткової реєстрації;

— про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;

— про надання додаткового часу для виступу;

— про зміну черговості виступів;

— про надання слова запрошеним та присутніх на засіданні;

— про передачу питання на розгляд відповідної комісії Ради;

— про терміновість питань порядку денного;

— про форму бюлетеня для таємного голосування;

— про перерахунок голосів;

— про взяття інформації до відома;

— про встановлення терміну відповіді на депутатський запит;

— інші процедурні питання.

 1. При виникненні сумніву, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, Радою про це приймається процедурне рішення.

Стаття 30. Набрання чинності рішень Ради.

 1. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено інший більш пізніший строк набрання цими рішеннями чинності. Рішення Ради нормативно-правового характеру оприлюднюються на офіційному сайті Ради або в інший визначений спосіб не пізніше як у п’ятиденний термін після їх підписання Селищним головою. Окремі рішення Ради підлягають державній реєстрації в органах юстиції. Такі акти набирають законної сили з моменту їх державної реєстрації.

Інші рішення Ради набирають чинності з моменту їх підписання Селищним головою, якщо Радою не встановлено інший більш пізніший строк набрання цими рішеннями чинності.

 1. Контроль за виконанням рішень Ради здійснює визначена Радою постійна комісія та (або) визначений Радою заступник Селищного голови.

Стаття 31. Протокол пленарного засідання Ради

 1. Засідання Ради протоколюються почергово депутатами. У протоколі фіксуються:

— день, місце, початок і час закінчення засідання Ради, тривалість перерв;

— прізвище та ім’я головуючого на засіданні Ради та прізвища й імена присутніх депутатів (список присутніх на пленарному засіданні сесії Ради депутатів оформляється як додаток до протоколу);

— прізвища та імена присутніх на засіданні Ради запрошених осіб і членів територіальної громади;

— питання порядку денного, винесені на розгляд (у вигляді окремого рішення), а також усі подання, зауваження, питання і пропозиції та спосіб їх вирішення;

— перелік рішень та результати виборів посадових осіб Ради;

— зміни та доповнення до проектів рішень Ради (у вигляді додатків до протоколу), які враховуються при голосуванні;

— заяви щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу (як додатки до протоколу);

— повідомлення (як додатки до протоколу);

 

РОЗДІЛ ІV

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 32. Дотримання дисципліни та норм депутатської етики.

 1. Депутати Ради, здійснюючи депутатські повноваження, зобов’язані дотримуватись правил етики, визначених ст. 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та цим Регламентом.
 2. Депутати, присутні на засіданні Ради, зобов’язані мати нагрудний знак і посвідчення депутата.
 3. На засіданні Ради головуючий, депутат не повинен вживати непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – поставити на голосування рішення щодо позбавлення  його слова на даному  пленарному засіданні.
 4. Якщо головуючий на засіданні звертається до виступаючого, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в противному разі головуючий на засіданні може позбавити його слова.
 5. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, або виступає без дозволу головуючого, головуючий на засіданні після двох попереджень має право поставити на голосування  рішення щодо позбавлення  його слова на даному  пленарному засіданні.
 6. Під час пленарного засідання Селищний голова, депутати, а також запрошені особи, присутні на засіданні члени територіальної громади селища та представники засобів масової інформації не повинні заважити виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиття його підсумків (вигуками, оплесками, вставанням, тощо). Під час пленарного засідання Селищний голова, депутати, а також запрошені особи повинні вимкнути персональні засоби зв’язку або перевести їх у беззвучний режим; в залі проведення пленарного засідання під час тривання засідання заборонено здійснювати та приймати телефонні дзвінки.
 7. Кожного із числа запрошених, хто своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання Ради, головуючий попереджає персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження, зробленого протягом дня, за процедурним рішенням Ради, головуючий вимагає від порушника залишити зал до кінця пленарного засідання. У разі невиконання вимоги головуючого, порушник може бути виведений із залу працівниками охорони.
 8. Головуючий на засіданні зобов’язаний дотримуватись усіх норм та вимог, передбачених цим Регламентом.

Стаття 33. Повнота та дійсність Регламенту.

 1. Регламент Ради затверджується на пленарному засіданні Ради більшістю голосів від загального складу депутатів Ради.
 2. Даний Регламент регулює діяльність Ради та припиняє свою чинність з моменту ухвалення регламенту Ворзельською селищною радою наступного скликання.
 3. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на Селищного голову, Секретаря Ради, постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту. Під час пленарного засідання Ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.
 4. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені на пленарному засіданні Ради у порядку, передбаченому цим Регламентом та діючим законодавством.
 5. Дотримання вимог цього Регламенту є обов’язковою нормою для Селищного голови, депутатів, органів Ради та запрошених на сесію і представників громади селища. У випадку внесення змін до Регламенту Радою або визнання окремих положень Регламенту недійсними в судовому порядку, положення Регламенту вважаються дійсними до підписання Селищним головою рішення про внесення змін до Регламенту або до визнання окремих положень Регламенту недійсними в судовому порядку.

Секретар ради                                                                                                                   Л.В. Риженко